Menu
Koszyk

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Takimarket.pl

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://takimarket.pl

Sprzedającym jest „Orszak Trzech Króli” - Fundacja z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 84, kod 04-993, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367605, NIP 9522098422, REGON 142617590 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

Biuro Fundacji Orszak Trzech Króli  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00

* sprawy organizacyjne:    +48  512 791 165

sprawy związane ze sklepem:

* zamówienia, lokalizacja   +48  720 906 003

* faktury     +48  575 404 870

lub korzystając z adresu poczty elektronicznej:   sklep@orszak.org   lub  faktury@orszak.org

 

 § 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin

jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący)  –  osoba  fizyczna organizująca Orszak Trzech Króli lub podmiot prawny bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która organizuje Orszak Trzech Króli, w porozumieniu z Fundacją Orszak Trzech Króli, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot  transakcji  -  Towary  wymienione  i  opisane  na  stronie  internetowej  Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta,  była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Kupującego  o  zaistniałej  sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem

Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6.  Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży  – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania

się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8.   Sklep Internetowy takimarket.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://takimarket.pl, za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Usługodawca i Klient.

10.  Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem https://takimarket.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio  do zawarcia Umowy Sprzedaży  na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1.   Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.  Sklep internetowy organizator.sklep.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

3.   Wszystkie produkty oferowane w sklepie https://takimarket.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

1.   Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://takimarket.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, z wyjątkiem produktów oznaczonych informacją o darmowym transporcie.

2.  Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3.   Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.   Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

5.   W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6.   Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

Wymienione dokumenty rozliczeniowe są wystawiane na dane Nabywcy (Kupującego) podane podczas składania zamówienia. Nie ma możliwości późniejszej zmiany Nabywcy ani wystawienia dokumentów rozliczeniowych na inne dane niż podane podczas składania zmówienia.

Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7.   W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.  W wypadku  udzielenia zgody, Kupujący  ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8.   Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania  kolejnego Zamówienia.  W tym  celu Kupujący powinien podać  login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta.  Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.  Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta bądź przesyłanym Klientowi przez Stronę Sklepu. Klient ma obowiązek zachowania Hasła Klienta w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9.   Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10.  Czas rozpoczęcia  realizacji zamówienia  pokrywa się  z momentem  wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia lub na stronie sklepu.

11. W przypadku braku na stanie magazynowym jednego lub kilku zamówionych produktów, zamówienie jest wstrzymane do realizacji do czasu pojawienia się zamówionych produktów na stanie magazynowy sklepu.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1.   Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2.   Towar jest dostarczany za pomocą Poczty Polskiej bądź wyspecjalizowanych firm kurierskich.

3.   Kupujący jest  obciążany  kosztami  dostawy  (wysyłki)  określonymi  w  cenniku  transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

§ 5 Płatności

1.   Płatność  za  zamówiony  towar  powinna nastąpić  w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia przelewem na konto bankowe sklepu:

Fundacja Orszak Trzech Króli

84 2490 0005 0000 4600 5991 2031

w tytule przelewu należy podać:  numer zamówienia ! 

 

 2.  Sprzedający ma prawo anulować zamówienie w przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

3.  W  przypadku  niektórych  rodzajów  asortymentu  Usługodawca  zastrzega  sobie  prawo  do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1.  Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.   Przed  odebraniem  przesyłki  z  poczty  lub  od  kuriera  należy  sprawdzić,  czy  opakowanie  nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić  protokół szkody  oraz  skontaktować się jak  najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1   ustawy z dnia  2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i  liczy się  od  dnia  wydania rzeczy,  a  gdy  umowa  dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.   Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3.   Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4.   Zgodnie  z  ustawą,  możliwości  zwrotu  nie  podlegają: świadczenia  usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań  audialnych  i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów  komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

5.   W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

6.   Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

7.   W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 8 Procedura reklamacji

1.   Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji  gwarancji są  określone w  druku  gwarancji wystawionej  przez  gwaranta. Większość  produktów  posiada  gwarancje  realizowane  bezpośrednio  przez  autoryzowane punkty  serwisowe  producentów.  Dokładne  adresy  punktów  serwisowych  znajdują  się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2.   W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.

3.   Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

4.   W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj  niezgodności  oraz  oczekiwania  dotyczące sposobu  realizacji naszych  zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny  (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

5.   Klient traci  uprawnienia określone  w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli  przed upływem  dwóch miesięcy od stwierdzenia  niezgodności  towaru  z  umową  nie  zawiadomi  sklepu  o  tym  fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Klient przy składaniu zamówienia składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez klienta.

3. Administratorem Danych Osobowych jest Właściciel Sklepu, a w przypadku płatności internetowej także PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

4. W celu realizacji przesyłki dane przekazywane są Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej.

5. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 10 Postanowienia końcowe

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2.   Spory  wynikające ze stosowaniem  niniejszego  Regulaminu  i  w związku z  wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3.   Usługodawca  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzania  zmian  do  niniejszego  Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4.  Data opublikowania i uaktualnienia regulaminu 30.09.2016 r.